KADROYA GEÇİŞ BAŞVURULARININ KESİN SONUÇ LİSTESİ

KOCAELİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARDA 4734 SAYILI KANUN VE DİĞER MEVZUATTAKİ HÜKÜMLER UYARINCA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLAN TAŞERON İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BAŞVURU SONUÇLARI
 

24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"  ve 1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve red edilen kişilere ait liste aşağıda yer almaktadır. İlgililere ilanen tebliğ olunur. 02.03.2018

KESİN BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...


 
*696 KHK'nın 127.mad./Geçici 23.Mad./ 1.Fıkra./b Bendi* :
b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak

 
1- Başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler, Tespit Komisyonu tarafından kadroya geçiş işleminin tamamlanmasından önce ayrıca değerlendirilecektir.
2- Başvuru sahipleri, Tespit Komisyonu Kararına karşı 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Usul ve Esasların 11. maddesine istinaden ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde İdareye (Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne) yazılı olarak itiraz edebilirler.
3- 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.